Uzrokovanje krvi

Uzorkovanje krvi vrši se venepunkcijom (ubadanjem igle za uzorkovanje u venu, ili izuzetno u arteriju), ili ubadanjem posebnog instrumenta (pribora) – lancete, kroz kožu, obično jagodice prsta ili resice uha. Uzorak dobijen na jedan od ovih načina, može se koristiti za pretrage, kod kojih se analiza radi na kompletnom uzorku pune krvi (krvne ćelije i tečni dio), ili se nakon uzorkovanja vrši odvajanje ćelijskih elemenata od tečnog dijela (krvnog seruma ili krvne plazme).

Pravilna priprema pacijenta za uzorkovanje krvi podrazumijeva uzimanje uzorka na odgovarajući način i u odgovarajuće vrijeme.

Uzorak krvi za neke pretrage npr. određivanje krvne slike, sedimentacije, ispitivanje koncetracije nekih hormona i tumor markera može se uzeti u bilo koje vrijeme, bez posebne pripreme. Za neke druge pretrage, osoba od koje se uzima uzorak ne smije prethodno da konzumira hranu određeni vremenski period (zavisno od vrste pretrage), odnosno, da osoba bude natašte (na prazan stomak).U tom slučaju uzorak je najbolje uzeti ujutru između 8-10h, a 12 sati posle poslednjeg obroka.

Kod nekih pretraga, potrebno je da se uzorak uzima određenom dinamikom, u određeno doba dana (npr. određivanje nekih parametara kod šećerne bolesti) ili period uzorkovanja zavisi od određenog vremenskog perioda (npr. kod određivanja koncentracije polnih hormona).

Pored pravilne pripreme pacijenta, važni su i podaci o starosnoj dobi, vremenu uzimanja uzorka (cirkadijalni ritam), fazi ciklusa ili nedjelji trudnoće, postojećim oboljenjima, uzimanju nekog lijeka…

Hematološke i biohemijske analize se izvode standardnim metodama na analizatorima renomiranih svjetskih proizvođača, koji imaju visok stepen pouzdanosti i automatizovanosti čitavog procesa, tako da se rezultati dobijaju u toku istog dana.