Sedimentacija krvnih ćelija
Sedimentacija krvnih ćelija predstavlja brzinu taloženja krvnih ćelija u uzanoj cjevčici, nakon uzimanja uzorka krvi, u određenom vremenskom periodu. Obično se određuje na jedan odnosno dva sata. Kao uzorak se koristi puna krv.